11 October 2009

► Επέκταση του φωτοβολταϊκού συστήματος του σχολείου.

Συνεχίζοντας τη χρήση της ηλιακής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος και στην προσπάθεια του σχολείου μας να συμβάλει στην μείωση των ρύπων και να καταστεί ένα «πράσινο σχολείο», στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Energ@tic, η μονάδα φωτοβολταϊκών πάνελς που βρίσκεται εγκατεστημένη στην ταράτσα το φετεινό καλοκαίρι του 2009, επεκτάθηκε σε παραγωγική δυνατότητα από τα 960W στα 2.560W, καλύπτοντας σε ημερήσια βάση το φωτισμό του υπογείου διαδρόμου των αιθουσών Γαλλικών και της αίθουσας επικοινωνίας και συναντήσεων.
Η προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και στο μέλλον στοχεύοντας στη μεγαλύτερη δυνατή χρήση ηλιακής ενέργειας, που απλόχερα ο Δημιουργός χάρισε στη χώρα μας.


► Greece finalizes feed-in tariffs law with release of solar PV roof top rates

Greece adopted a new feed-in tariff (FIT) in Jan-09, but only recently detailed FIT rates for roof top installations. At 0.55/kWhr the new FIT rate is generous. We do not expect a large aggregate installation contribution from Greece over the near term, but expect the market to ramp to triple digit MWp over the coming couple years. With Spain's annual cap and a dearth of lending for larger projects we expect a contraction in y/y aggregate demand in 2009. We expect markets like Greece and eastern Europe to contribute more meaningfully beginning in 2010.

The new roof top FIT rate is 0.55/kWhr (annually adjusted for inflation) and applies to roof mounted solar PV systems up to 10kWp (residential); the rate is locked in for 25 years (versus 20 years for non-roof top installations) from the time the system is commissioned (turned on). This FIT rate is scheduled to remain constant until the end of 2010 when a moderate digression schedule is expected to be adopted. Installations under this FIT do not qualify for grants that cover up to 40% of the cost of the system (which only apply to systems that cost > 100,000), and are subjected to the 19% value added tax(VAT) in Greece. To qualify for this FIT, the residence must also address hot water needs via another renewable source, such as a solar thermal heater. There is no cap tied to this FIT rule.

Under the previous incentive plan, Greece installed ~11MWp in 2008.
Considering market and administrative inefficiencies we expect the new incentive plan, including this residential FIT, to drive an installation market of ~35MWp to 40MWp in 2009, and a market of potentially >100MWp in 2010. While this is a small contribution to global demand, we anticipate that the aggregate of smaller markets such as Greece, Eastern Europe, and Korea (recently capped), for example, to drive a more meaningful contribution to installations in the coming years.

* Risks
Risks include but are not limited to: (1) rapidly changing market conditions, (2) changes to government subsidization policies, (3) the impact of many competing solar PV technologies, and (4) general economic risk.

Savvas E. Politis
Columbia University
Master of International Affairs (MIA)
International Energy Management & Policy (IEMP)

12 November 2008

► Énergie Grise

LEÇON 1: Définition
Tout d’abord, on aborde le thème de l’énergie grise avec les élèves selon une approche terminologique. On donne la définition de l’énergie grise, mais auparavant, on aura veillé à revoir le terme d’énergie, et à en distinguer les différents emplois. C’est un rappel que l’on effectue par un renvoi au blog de l’école où l’on peut se remémorer les différentes formes d’énergie.
L’énergie grise est la quantité d’énergie nécessaire à la production et à la fabrication des matériaux ou des produits industriels.
Lors d’un deuxième cours, on touche à la notion de ‘catégories’, et on propose aux élèves de réfléchir sur les définitions données plus bas. On divisera la classe par groupe de quatre et on leur demandera de choisir une catégorie sur un plan physique et pratique : concrètement, certains choisiront un domaine qui leur est familier en Grèce, comme par exemple le domaine agricole avec la culture de l’olive ou de l’orange et chercheront à l’exemplifier à travers l’une des catégories proposées. Ainsi obtiendra-t-on un ensemble d’exemples à valeur démonstrative qui permettront à l’élève de bien comprendre les enjeux de l’énergie grise.

LEÇON 2: CATEGORIES
1. Conception
2. Extraction et transport
3. Transformation et Fabrication
4. Commercialisation
5. Usage
6. Recyclage
Conjointement à cette recherche, on aura la possibilité de réfléchir sur les différentes définitions et de voir leur application dans les domaines abordés par les élèves. Dans la mesure où cette recherche individuelle n’est pas forcément aisée pour les apprenants, on s’attardera sur les notions de conception, d’extraction….à travers un exemple expliqué de la part du professeur.
1. La conception est un processus de création, de dessin ou de projet
2a. L’extraction est une technique de séparation de matières premières (charbon, pétrole, etc.)
2b.Le transport est la notion de véhicule et de voie de communications (la route, le canal e.t.c.) pour transporter de matières premières et de produits de la fabrication
3a. L’industrie de transformation transforme des matières premières, ou des produits intermédiaires, en produits semi-finis qui sont eux-mêmes utilisés par une industrie de produits finis, utilisés par des consommateurs finaux.
3b. La fabrication est un procédé qui s'appuie sur une technique ou un art pour créer de nouveaux objets.
4. La commercialisation est la distribution d'un produit est un service de mise à disposition de ce produit à un intermédiaire ou un consommateur final.
5. L’usage est la fonction ou le service d'un appareil.
6. Le recyclage est un procédé de traitement des déchets qui proviennent des industries et des déchets ménagers qui permet de réintroduire, dans le cycle de production d'un produit, des matériaux qui le composent.
L’enseignant propose aux élèves de réfléchir sur l’utilisation du chauffage à mazout lors d’une activité pédagogique qui ne sera plus d’ordre pratique, mais plutôt magistral. Il s’agit d’une action menée par l’enseignant qui prend un exemple concret pour les élèves puisque leurs logements sont souvent chauffés au mazout (bien que le chauffage au gaz se soit largement développé ces derniers temps en Grèce).
Exemple du chauffage à mazout
Si l'on prend l'exemple du chauffage à mazout, la mesure du niveau du réservoir constitue la seule indication de la consommation d'énergie qui est fournie. Mais à cette consommation directement perceptible s'ajoutent les éléments suivants:
- production du carburant (extraction et transport du pétrole,raffinage,désulfuration,livraison)
- construction de la chaudière à mazout (fabrication, chauffage des usines correspondantes)
- construction des infrastructures (réservoir à mazout et cheminée, énergie électrique pour l'exploitation de la chaudière et des pompes de circulation)
- entretien du système de chauffage (pièces de rechange, ateliers de service technique, ramoneur, contrôle officiel des valeurs d'émission)
- élimination ou recyclage (chaque étape du processus produit des déchets).
La somme de l'énergie consommée pour ces besoins annexes est appelée "énergie grise" et il faut une certaine quantité afin de produire de l'énergie utile. Cependant, le rapport entre l'énergie grise et l'énergie utile est positif pour les énergies renouvelables et négatives pour tous les autres supports énergétiques.
Quelle est l'énergie grise incorporée dans l'installation et l'utilisation d'un système PV ?
Les cellules photovoltaïques mono et polycristallines sont fabriquées à partir de tranches de silicium cristallisé. La purification et la cristallisation de silicium sont les parties du procédé de fabrication qui demandent le plus d'énergie. Ensuite, il faut couper le cristal en tranches et les assembler en module.
Le calcul de l'énergie consommée pendant ce procédé est complexe car l'industrie PV récupère une partie du silicium de l'industrie microélectronique et d'autres facteurs concernant le conditionnement entre en jeu. L'énergie nécessaire pour la fabrication et l'installation d'un système PV raccordé au réseau est estimée à environ 600 kWh/m2.
Dans le cas des modules photovoltaïques amorphes, très peu de matériau semi-conducteur est utilisé et c'est la fabrication du support de la couche mince qui demande la plus grande quantité d'énergie. L'énergie nécessaire pour la fabrication et l'installation d'un système PV raccordé au réseau est estimée à environ 420 kWh/m2.
La croissance constante du marché mondial encourage l'industrie photovoltaïque à améliorer les performances des modules et des procédés de fabrication industrielle. Ainsi, la part d'énergie grise diminue par rapport à la productivité globale.
Description
Le calcul de l'énergie grise prend en compte le plus possible de facteurs relatifs à la fabrication, l'usage et au recyclage du produit. Tous ces facteurs additionnés permettent de fournir une valeur numérique, l'énergie grise qui donnera une approximation de l'énergie consommée par un produit.
L'énergie grise est utilisée lorsque l'on veut faire l'écobilan d'un produit ou d'une activité. L'écobilan lui, permet d'intégrer encore plus de facteurs tels que des facteurs sociaux ou écologiques. Le calcul de l'énergie grise n'est pas quelque chose d'évident et simple car il inclut des facteurs comme le transport qui pour le même type de produits peut varier d'une cargaison à l'autre. Ce que l'on recherche avec le concept d'énergie grise est plus un ordre de grandeur de l'énergie utilisée par un produit plutôt qu'une valeur précise.
La définition de l'énergie grise d'un produit permet de faire des choix plus écologiques. L'observation des énergies grises réelles d'un produit permet aussi de détruire quelque contre vérité écologique. Par exemple, on entend souvent dire "Aujourd'hui les voitures polluent moins". Mais cette affirmation ne prend pas en compte la plupart du temps que la consommation de carburant. Si l'on prend en compte l'énergie grise de tous les gadgets des voitures actuelles (autoradio, vitres électriques, tableau de bord électronique, systèmes de sécurité etc.) on obtient une énergie grise globale pour la voiture bien plus importante que celle des voitures fabriquées il y a 30 ans. C'est le cas également du choix dans les matériaux de construction pour le bâtiment, le bois est souvent considéré comme un puits carbone hors il faut consommer beaucoup d'énergie pour réaliser des planches de bois (voir le logiciel Equer de l'école des Mines de Paris) et l'énergie provient pour beaucoup des centrales au gaz et au charbon, donc utiliser du bois stocke du CO2 mais en dépense plus qu'il ne peut en stocker.
On pourrait considérer que l'énergie provient d'une
centrale nucléaire mais du point de vu écologique on ne peut pas réfuter l'implantation des centrales nucléaires et de l'autre côté ne pas considérer le coût carbone de la fabrication du bois parce que l'on supposerait qu'il provient d'une centrale nucléaire.
Paramètres pris en compte dans le calcul
• l'énergie dépensée lors de la conception du produit ou du service
• l'énergie dépensée lors de l'extraction et le transport des matières premières
• l'énergie dépensée lors de la transformation des matières premières et la fabrication du produit ou lors de la préparation du service
Ci-dessous, un tableau comparatif de l'énergie nécessaire à la fabrication des matériaux (pour 1 kg). Il ne s'agit donc pas de l'énergie grise totale ! Attention également au fait que ces chiffres sont donnés par kilo de produit. Il serait intéressant, et sans doute plus utile, de comparer les valeurs basées sur les volumes !
Fabrication des matériaux pour 1 kg (différent de l'énergie grise). Source : Base ekoinventare sur logiciel Equer http://www.izuba.fr/equer.htm (version démo téléchargeable)
MatériauÉnergie (MJ)Eau (L)
Brique

3

1.47

Béton cellulaire

2.48

1.68

Parpaing

0.92

0.70

Mortier Ciment

1.87

1.33

Acier construction

43

25

Béton b25

1

0.68

Bois Agglo plaque

42

8.4

Bois lamellé collé

53

14

Paille

0.02

0.008

Bois poutre

27.5

2.8

Bois Planche

73

13.2

Laine de verre

26.44

29.44

Polystyrène

105

35

Placo

1.23

0.56

Enduit chaux

2.35

1.73

1kWh = 3.6 MJ
1MJ = 0.278 kWh

• l'énergie dépensée lors de la commercialisation du produit ou du service
• l'énergie dépensée lors de l'usage ou la mise en oeuvre du produit ou lors de la fourniture du service
• l'énergie dépensée lors du recyclage du produit
Un tableau récapitulatif de l'énergie grise de différents matériaux est donné sur le site http://negawatt.objectis.net. Voici quelques exemples :
MatériauMJ/kgMJ/m³
Ciment

7.8

15,210

Bloc de béton

0.94

-

Verre laminé

16.3

41,080

Bois de feuillu, découpé, séché à l'air

0.5

388

Bois de feuillu, découpé, séché au four

2.0

1,550

Bois de conifère, découpé, séché à l'air

0.3

155

Bois de conifère, découpé, séché au four

1.6

880


Les chiffres présentés peuvent différer fortement d'une source à l'autre. Il n'y a probablement aucune valeur exacte, tant ces chiffres dépendent de nombreux facteurs. L'influence des différents groupes de pression (entreprises ou associations) doit aussi être gardée à l'esprit lors de l'analyse de ces valeurs.

15 June 2008

► Alternative policy approaches for the commercialization of Solar PV.

The Solar Photovoltaic support policy framework in Australia and the Netherlands:
Two different short term objectives with similar long term goals

This paper represents an effort to monitor and compare the implemented policies of Australia and Netherlands with respect to the promotion of solar photovoltaic (PV) energy. The main criteria for choosing these two countries, and to perform an evaluation of their relevant policies side by side, are the following:
1) They both have a significant number of installed PV equipment of total capacity of 70.3 and 52.7 MW, holding the 5th and 6th position respectively in the total global PV capacity.
2) They both have similar installed capacity per capita ratios with an average of 3.3W/cap (with a deviation of 0.2 W/cap) and a relatively moderate population size of 20.6M and 16.6M, respectively.
3) The different characteristics in geography and economy reflect different goals for the implemented policies.
Table 1: Cumulative installed PV power: historical perspective.
Cumulative installed PV Power [MW]
Country199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006
AUS7.38.910.712.715.718.722.525.329.233.639.145.652.360.670.3
NLD1.31.62.02.43.34.06.59.212.820.526.345.949.551.252.7
Total1101361641992443143965207299891,3341,8282,8584,1805,695

Australia: Australia is a country with very extensive geographic coverage for the population that inhabits it. The density of the population is only 2.7 residents per square kilometer, among the lowest in the world. This particular characteristic explains the main two issues of the current electricity situation in Australia. These involve the difficulty of building and maintaining an integrated electricity network, and secondly the use of diesel for electricity generation. Consequently the implemented policies in the county have as a focus to overcome these two difficulties. The main policy programs implemented by the federal government for the support of use of PVs are the Renewable Remote Power Generation Program (RRPGP) and the PV Rebate Program (PVRP).
RRGP provides financial support for the development of renewable power generation facilities in off-grid applications where power generation has been oil fueled thus far. The program was initiated in 2000 and PVs are included in the renewable power generation portfolio. The program provides up to 50% of the capital cost of the newly installed PVs. The government funds are allocated to the participating districts based on the decrease in local oil consumption from power generators for each year. Even though the program was started with the aim to decrease local oil consumption, revisions in 2004 and 2007 by the Australian government expanded the program’s goals to include the further displacement of any fossil fuel; it further extended the program by providing additional funds, totaling for the duration of the program around AUS$328 million. It also increased rebate maximums, and pushed back the deadline for government fund provision to 2012.
The RRGP is comprised of several subdivisions, which are implemented in the various Australian territories according to local needs for off-grid power generation. The sub-programs that deal with the use of PV include: the residential and medium scale sub-program (RM), the renewable energy water pumping sub-program (WP). The RM entails the installation and use of PVs by private residents, communities, not-for-profit, business, government organizations and by independent power producers who supply a third party. System requirements include a minimum renewable generation component of 450 W peak output. The program applies only to new PV installations, for which the rebate is equal to 50% of eligible capital costs, or AUS$8 per watt installed with a cap of AUS$8,000, whichever is greater. The WP centers on the use of renewable energy in water pumps, mainly for irrigation purposes. Previously, diesel fuel met the energy requirement for their operation. Such renewable energy sources include solar (via photovoltaic cells) and wind energy. The rebate is up to 40% of the capital cost of purchase and installation of the renewable energy component of eligible water pumps, minus AUS$1,000, and up to AUS$30,000.
The RRGP also has sub-programs specifically developed for particular geographic sub-divisions of Australia, in particular Western Australia, Tasmania, and Northern Territory. In those areas additional sub-programs related with the use of PVs, include: the rural renewable energy program, large individual projects off-grid, and industry-supported projects. The first one provides a 50% rebate of invested capital for the construction of grid-connected small and medium PV systems with a capacity ranging from 500 W to 2 MW. The large individual projects off-grid sub-program refers to projects with a rebate value greater than AUS$500,000; rebate programs for these are evaluated on an individual project-basis by the Australian government. In the latter case, funds are provided to support the use of renewable energy systems, training, equipment provision and testing, and standards development in off-grid and fringe of grid industrial sectors.
The Photovoltaic Rebate Program (PVRP) differs from the RRGP in that it applies exclusively to the rooftop installation of PV panels in residences, community buildings, and schools that are either located on the main electricity grid or very near to one. The rebate applies to a minimum system size of 450 watts; for new systems, it provides up to AUS$8,000 (or AUS$8/watt up to 1kW), and up to AUS$5,000(AUS$5/W up to 1kW) for extension of old systems. For schools and community use buildings it provides 50% of the system cost, up to 2kW.
These programs were developed under the fertile environment for renewable energy markets’ development, created by Australia’s Renewable Energy (Electricity) Act of 2000 also known as the Mandatory Renewable Energy Target (MRET). MRET sets the goals for the national energy strategy until 2020. These goals require the gradual introduction of 9,500 gigawatt hours (GWh) by 2010, from renewable energy sources. It also requires the maintenance of such levels until 2020. As part of MRET, wholesale electricity purchasers and retailers are required to obtain a set percentage of their electrical power from renewable sources, according to the annual phase increase. This program, also known as the Green Power Program, mandates that liable parties purchase and present Renewable Energy Certificates (each represents 1 MWh of electricity from a renewable energy generator). Non-compliance bears financial penalties of AUS$40/MWh.
Another initiative developed under the MRET includes the Solar Cities program (SCP). SCP was initiated in 2004, and was further expanded in 2007, to include a total of seven participating cities. This initiative works as a trial for the sustainable integration of new solar energy supply in an urban environment. The major priorities of this initiative include the merge of diversified energy technologies in modern cities, but also electricity load management models and cost reflective pricing of large-scale, grid-connected urban areas (feed-in tariffs).
On a state level, state governments have gone even further. The state government of New South Wales, driven by the national commitment to the Kyoto protocol, has introduced emission intensity limits on power consumed in NSW, and has set mandatory performance standards on new residential buildings. It is also considering the introduction of feed-in tariffs for the inter-connected PV systems, after the observation of the success of the same concept in Germany and Spain. An example of one of these programs includes BASIX, whose goal is to improve the environmental performance and greenhouse gas emissions impact of new homes built in New South Wales. It is an online tool that is meant to be used early in a home’s design and building process, allowing for the building of a more energy efficient and environmentally friendly home.
Table 2: Cumulative installed PV power as of the end of 2006.

Cumulative installed PV Power [MW]
CountryCumulative off-grid PV capacityCumulative grid-connected PV capacityTotal installed PV power
Total installed per capita
PV power installed in 2006Grid-connected PV power installed in 2006
[kW][kW][kW][W/Capita][kW][kW]
DomesticNon-domesticDistributedCentralized----
AUS23,88336,6539,00576070,3013.59,7212,145
NLD5,71343,6733,31952,7053.21,5211,243

Estimated total
226,751347,8564,773,2714,773,2715,691,656-1,514,6471,448,050

The Netherlands: The Netherlands as a country represents a totally different situation. It has much lower average solar exposure and has all the necessary integrated transmission and distribution electricity infrastructure already in place. Thus, the Dutch government’s goals with regards to energy could be assessed as being totally different from Australia’s. One of its goals is to comply with the restrictions imposed by the Kyoto Protocol regarding greenhouse gas emissions, by diversifying its electricity resources and developing a PV generation infrastructure. The Netherlands remains a net electricity importer, with annual imports of 18 billion kWh for 2005. This is in contrast to Australia, whose distant geographic position has led to their electricity markets being in an autarchy regime. The Netherlands’ goals also include decreasing its dependency on traditional electricity imports, thus further reinforcing its energy security. Finally, the development of its PV construction industry remains a priority as well – in order to increase its share in this constantly growing market.
This goal assessment becomes apparent by the way the national government has allocated its funding. For the year of 2006, only 6% of the total national spending for PV went to financial incentives, while the other 94% went to research and development. The main financial incentives include tax rebates, feed-in regulations, and green certificates, while local authorities provide an additional estimated budget of €1-3 million for investment subsidies.
The liberalization of the electricity market and the parallel introduction of green certificates for the promotion of electricity from renewable sources was introduced in 2001, and provided the basis for the further development of this particular market. The next step was a program introduced in July 2003 and which continues to be enforced today, called the “Environmental Quality of Electricity Production” (MEP). This program provides production subsidies, in the form of grants, to domestic producers who are interconnected with the national grid. These subsidies for solar electricity production were priced at €0.097/kWh, through long-term contracts.
In addition, electricity production subsidies are offered through the process of net metering. It forces utility companies to purchase the excess production of the interconnected PV units at the consumer retail price of €0.20/kWh with a cap of 3,000 kWh per year. Through the concept of net metering, each individual producer that returns excess electricity to the grid is able to acquire from this process an amount of up to 600 euros annually. The cost of this program and of the MEP is transferred through the transmission system operator to the end user by an annual levy to all connections. .
The last financial incentive available is the Energy Investment Deduction (EIA). It represents a tax deduction incentive available to the commercial sector for investment in PV equipment. It amounts to a 44% deduction of the total annual production and purchase costs of PV-related equipment, over the annual profit tax of the company. The program covers the costs of obtaining energy advice as well as consultant services, as long as that advice results in an investment in an EIA asset, such as PV. The annual maximum amount per year is capped at €111 million.
As stated earlier, the vast majority of funding in the Netherlands for PV has gone towards research and development. There is a total set of policies already in place targeting this particular sector which are aimed at cost reduction for long-term implementation. A total of €9.4 million was awarded to PV R&D and technology transfer activities in 2006. This budget was mainly provided for R&D and technology transfer. from other countries with expertise in this sector. There was a very small proportion of this budget invested for field trials in the country, and did not provide support for PV installations in developing countries, as any such project would be financed through the Clean Development Mechanism. The Sustainable Electricity Production Platform of 2006 sets the framework for transition to clean energy. The main goal is to achieve a carbon emissions-free electrical supply by 2050 through the use of renewable energy: including wind, solar, and biomass. This is the general policy framework under which extensive R&D programs are implemented and developed. Some of these R&D programs are aimed at developing more efficient PV technologies such as the Ribbon Growth on Substrate (RGS), as well as the production of photovoltaic cells.
Table 3: Public budget for R&D, field trials and market stimulation in 2006.

Annual Budget in million EUR and million USD

Country

R&D

Demonstration and field trials

Market stimulation

Total

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

EUR

USD

AUS

4.2

5.2

0.4

0.5

14.2

17.8

18.8

23.5

NLD

9.4

11.7

-

-

3

3.8

12.4

15.5

The two approaches compared: Based on the experiences previously analyzed, there is a significant difference between the development approaches of PV technologies in the two countries. Australia’s focus on PV development has been, so far, mostly on an off-grid basis, while the Netherlands focuses on projects within the electricity grid. Thus, there is a significant difference in the status of interconnection standards of the PV projects to the grid, between the two countries; in the Netherlands, they are strong as they have to be able to support the MEP and net metering financial incentives. In Australia though, this might pose a significant obstacle towards its expansion of programs with on-grid applications, due to the country’s recent compliance with the Kyoto protocol (2007) and the collateral developing projects such as the Solar Cities Program.
In the Netherlands, on the other hand, despite the substantial effort towards R&D, the long term implemented financial policies have been inadequate to sustain the development of small and medium-scale domestic projects. This is evidenced by the fact that even if the annual funds (through the tax rebate program) were capped at 111 million Euros, only 3 million Euros went towards PV market stimulation in 2006. The EIA program provided the funds for a diverse portfolio of renewable energy development. However, due to the lack of strong and efficient incentives for the stimulation of the PV market, only a small proportion of these additional funds was finally used for this particular market, while the largest proportion of the funds were invested in wind projects and biomass. As a result, the net growth of PV in the Dutch market dropped significantly in 2006, with a significant decrease of 20% in the market of distributed grid connected systems in particular. More specifically in this year only 1.5 MW new PV’s were installed in the country while for 2005 the number was up to 1.66MW. Although, this was partially compensated by some new centralized grid connected systems of total capacity of 0.160MW which were mainly results of R&D and field test projects.
The financial incentive of net-metering for the interconnected PVs is considered inefficient for the stimulation of the PV market compares to feed-in tariffs. This is because net-metering is a “marginal incentive” which offers a much lower return of the initial capital investment compared with the feed-in tariff at which all electricity production from the installed PVs, is directly sold to the utilities in a higher than the retail price (in Germany for instance the 2007 average retail price was €0.19/kWh while the feed in tariff was €0.492/kWh for the same year, down from €0.518/kWh for the previous one). The cost of a feed-in tariff program in the short run might be higher but offers to individuals a much stronger incentive in order to invest in the technology as they can expect when their investment will pay off its initial cost. The excessive cost of such a program can also be distributed to the consuming base through the transmission system operator and the distribution companies. In addition, the rates of the program are reevaluated periodically and readjusted to lower levels as the scaling of the market drives down the initial costs. This process would eventually lead to a net metering regime but only after the period for which the program was initially designed. At this point the price of the electricity produced would be competitive with the retail price. The success of this incentive is also indicated by the prime examples of Germany, which in 2005 surpassed Japan’s PV capacity (Japan still uses net-metering along with investment subsidies as the Netherlands does) and is presently the market leader in PV’s, and Spain that both take benefit of this particular policy and this should also be the approach used for Australia’s urban PV development.
In 2005 and 2006, there were shortages in the supply of silicon for the construction of PV cells. During 2006 the countries with the most installed PV power were also the leaders in PV panel production: Germany (with 953 megawatts) and Japan (with 286 megawatts). Third was the US with 145 megawatts, and fourth was Spain which stimulates its market development only via feed-in tariffs. These were the countries with most technologic capabilities to produce PV cells and not necessarily the countries with the most inflated subsidies, but the ones with the most well implemented financial incentives and strongest dynamic in the market.
In conclusion, both the Netherlands and Australia should keep supporting their local PV industries as the Netherlands primarily does. This is because a strong local supply can support the country’s PV market development, decrease PV equipment cost, avoid shortages that have presented in the past and provide a potential profit from PV exports to a constantly increasing global market, as the developing world is also adapting the technology in its quest for sustainable development.
Please feel free to contact me for any comments or further discussion.
- Savvas E. Politis, Int'l Energy Management & Policy (IEMP), Columbia University, snp2107@columbia.edu

04 June 2008

► Dr. F.Topalis visite de l’école - Dr. F.Topalis' visit to our school - Επίσκεψη του Δρ. Φ.Τοπαλή στο σχολείο μας

 • - Visite dans notre établissement du Dr. Frangiskos Topalis, professeur au Laboratoire Photo- technique à l’Ecole Polytechnique d’ Athènes, Département de Recherches en Electricité et Responsable du Département d’ Informatique, dans le cadre du programme de recherches pour l’économie d’énergie électrique concernant l’éclairage des classes de l’école.
 • - Dr. Frangiskos Topalis Professor of Lighting Laboratory in the Division of Electric Power - School of Electrical and Computer Engineering - National Technical University of Athens (NTUA) visited our school within the framework of a research programme for saving electrical energy while using lights in the classroom.
 • - Επίσκεψη στο σχολείο του Δρ. Φραγκίσκου Τοπαλή καθηγητή του Εργαστηρίου Φωτοτεχνίας του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος για την εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ότι αφορά το φωτισμό των αιθουσών του σχολείου.

05 May 2008

► Exposition d’énergie - Exhibition of energy - Έκθεση ενέργειας

 • - Photos tirées de l’exposition organisée à l'école par les élèves et leurs professeurs.
 • - Photographs taken during the exhibition organized in the school by the pupils and their teachers.
 • - Φωτογραφίες από την έκθεση που οργανώθηκε στο σχολείο από τους μαθητές και τους καθηγητές τους.


18 April 2008

► Énergie éolienne, Éoliennes - Wind energy, Wind generators - Αιολική ενέργεια, Ανεμογεννήτριες

 • - Le vent est une forme d'énergie solaire (énergie éolienne) qui est créée par le chauffage inégal de l'atmosphère du soleil, des irrégularités territoriales de la surface de la terre et de sa circonlocution.
  L'énergie éolienne a tôt été mise en valeur pour la production de travail mécanique et a joué un rôle décisif dans l'évolution de l'humanité. Son importance paraît durant la mythologie grecque où Aeolos est nommé par les dieux de l'Olympe en tant qu'administrateur des vents.
  Les éoliennes sont la continuité des moulins à vent. Ils sont classés parmi deux catégories de base: les éoliennes avec axe horizontal, où le coureur est de type hélice et l'essieu peut tourner continuellement parallèlement au vent et les éoliennes Darrieus (de français G.J.M.Darrieus qui les a inventées en 1931) avec axe vertical qui reste stable. Sur le marché mondial ont prédominé les éoliennes d'axe horizontal qui sont plus développées et ont habituellement deux ou trois ailerons. Leur force oscille de peu de KW jusqu'à des centaines de MW.
  Les éoliennes Darrieus sont plus simples mais de plus petite force. L'exploitation systématique de l'énergie éolienne contribue à la restriction de la pollution de l'environnement, après qu'il a été calculé que la production d'électricité d'une seule éolienne de force 550 KW en un an constitue l'énergie qui est produite par la combustion de 2.700 tonneaux de pétrole, c'est-à-dire l'émission de 735 approximativement tonnes de CO2 par an ainsi que de 2 tonnes d'autres polluants.
  Les problèmes potentiels de la valorisation de l'énergie éolienne sont le bruit du fonctionnement des éoliennes, les intercalations électromagnétiques rares dans les télécommunications. Ces problèmes sont résolus cependant grâce à la croissance de la technologie. L'énergie éolienne est inépuisable, c'est-à-dire renouvelable, mais aussi propre, "amicale" envers l'environnement (puisque sa transformation électrique ne le surcharge pas).
  Le fonctionnement de l'éolienne: Le vent tourne les ailerons de l'éolienne, lesquels tournent d'axe. L'axe passe par une boîte de transmission du mouvement où augmente la vitesse de circonlocution. La boîte est liée avec d'axe de grande vitesse de circonlocution lequel met en marche un générateur de production de courant électrique. Si l'intensité du vent est renforcée trop, la disposition (turbine) a un frein qui limite l'augmentation excessive de circonlocution des ailerons pour que se limite sa détérioration et pour que soit évitée sa destruction. La vitesse du vent doit être au-delà de 4m/s pour qu une turbine commune produise de l électricité. Force attribuée: une éolienne est en relation avec le cube de la vitesse du vent, de la densité du vent et de ses caractéristiques techniques, c'est pourquoi sont placés toujours au sommet de tours élevées de soutien puisque la vitesse du vent augmente . Ces calculs théoriques montrent que, pour la production d un travail profitable, peuvent être mis en valeur seulement 53,9% de l'énergie totale du vent.
  L'éolienne d'axe horizontal correspond aux changements de la vitesse du vent avec changement automatique de l'inclination des ailerons. Son axe se tourne automatiquement vers la direction du vent afin que le vent attaque les cotes verticales de la surface sur les ailerons. De cette manière est obtenue finalement la meilleure production d'énergie du vent, de 46% à 48%, et sont assurées les limites satisfaisantes aux caractéristiques de l'énergie électrique produite.
  L'énergie électrique produite est temporairement discontinue de sorte que se présentent des oscillations importantes de force. Au début de la décennie 1980 avaient été constatés les nombreux avantages techniques et économiques que présente l'installation de parcs éoliens, c'est-à-dire des groupes de nombreuses éoliennes placées à un endroit. En opposition avec les éoliennes isolées, l'ensemble de la force d'un parc éolien ne présente pas de grandes oscillations en raison du souffle discontinu du vent. D un autre côté, l'installation de parc éolien exige à cet égard une petite surface par rapport aux installations d'exploitation d'autres formes d'énergie, tandis que simultanément n'est pas entravée l'exploitation de la terre. Le premier parc éolien d'Europe fut installé en 1982 à l'île de Kythnos. Avec 100 KW (5 éoliennes des 20 KW, d'axe horizontal avec deux ailerons), il couvre 25% des besoins énergétiques de l'île.
  ~ Liakos Nikolaos – élève de 1eres, Lycée Léonin de Nea Smyrni.
 • - The wind is a form of solar energy (wind energy) that is created by the dissimilar heating of atmosphere from the sun, the territorial abnormalities of the surface of the ground and its rotation.
  The wind energy was developed from very early for the production of mechanic work and played decisive role in the development of humanity. Its importance appears in the Greek mythology where Aeolos is named by the Gods of Olympus as administrator of the winds. Man first uses the wind energy in the sailing boats, and in the windmills. The wind generators are continuation of windmills. They are classified in two basic categories: the wind generators with horizontal axis, where the runner is type helix and the rotor can be turned continuously to the wind at the same time and the Darrieus wind generators (from the French G.J.M.Darrieus that invented them in 1931) with a vertical axis that remains constant. In the world market the Wind generators of horizontal axis have prevailed, which are more evolved and have usually two or three fins. Their power ranges from few KW until certain MW.
  The wind generators Darrieus are simpler but of smaller strength. The systematic exploitation of wind energy contributes to the restriction of the pollution of the environment, since it has been calculated that the production of electricity from only one wind generator of 550 kW power in one year, substitutes the energy that is produced by the combustion of 2.700 barrels of oil, that is to say dissuasion of emission of 735 roughly tones of CO2 annually as well as 2 tons of other pollutants.
  The potential problems from the exploitation of wind energy are the noise from the operation of wind generators, the infrequent electromagnetic interjections in the telecommunications. These problems certainly are solved however with the growth of technology. The wind energy is inexhaustible, that means renewable, but also clear, "friendly" to the environment (since the transformation in electric power does not overload environment).
  The operation of wind generator: The wind turns the fins of wind generator, which turn the axis. The axis passes in a box of transmission of movement where the speed of rotation is increased. The box is connected with the axis of a big speed of rotation which moves a generator of production of electric current. If the intensity of the wind is strengthened too much, the provision (turbine) has a brake that limits the excessive increase of rotation of fins in order to limit its deterioration and is avoid its destruction. The speed of wind should be more than 4m/s in order for the common turbine to produce electricity. Force that it attributes, the power generated by a wind generator is related to the cube of the wind speed; density of wind and its technical characteristics this is why it is always placed at the top of the high towers of support after the speed of wind increases with the height. However all these theoretical calculations show that for the production of beneficial work only the 53,9% of the total energy of wind can be developed.
   The wind generator of the horizontal axis corresponds to the changes of the speed of wind with the automatic change of bent of fins. Its axis will be parallel automatically to the direction of the wind so the wind hits vertically the surface that they the fins draw. In this way finally the most optimal production of energy from the wind is achieved ranging the factor from 46% to 48% and satisfactory limits in the characteristics of produced electric energy are ensured.
   The produced electric energy is inconsistent so that important oscillations of power occur. From the beginning the 1980's the many

  technical and economic advantages that the installation of wind farms presents were realised. Contrary to the individual wind generators, the total of force of wind farm does not present big oscillations because of inconsistency the wind. On the other hand, the installation of wind farm requires relatively small surface concerning the installation of exploitation of other forms of energy, while simultaneously the exploitation of the ground is not impeded. The first wind farm of Europe was installed in 1982 on the island of Kythnos. With a power of 100 KW (5 wind generators of 20 KW, horizontal axis with two fins) it covers the 25% of the energy needs of the island.
  ~ Liakos Nikolaos – student of B' class of Lyceum of Lycée Léonin of Nea Smyrni
 • - Ο άνεμος είναι μια μορφή ηλιακής ενέργειας (αιολική ενέργεια) που δημιουργείται από την ανόμοια θέρμανση της ατμόσφαιρας από τον ήλιο, τις εδαφικές ανωμαλίες της επιφάνειας της γης και την περιστροφή της.
  Η αιολική ενέργεια αξιοποιήθηκε από πολύ νωρίς για την παραγωγή μηχανικού έργου και έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Η σημασία της φαίνεται στην Ελληνική μυθολογία όπου ο Αίολος διορίζεται από τους Θεούς του Ολύμπου ως διαχειριστής των ανέμων. Ο άνθρωπος πρωτοχρησιμοποίησε την αιολική ενέργεια στα ιστιοφόρα πλοία, και στους ανεμόμυλους.
  Οι ανεμογεννήτριες είναι συνέχεια των ανεμόμυλων. Κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τις ανεμογεννήτριες με οριζόντιο άξονα, όπου ο δρομέας είναι τύπου έλικας και ο άξονας μπορεί να περιστρέφεται συνεχώς παράλληλα προς τον άνεμο και τις ανεμογεννήτριες Νταριέ (από τον Γάλλο G.J.M.Darrieus που τις εφεύρε το 1931) με κατακόρυφο άξονα που παραμένει σταθερός. Στην παγκόσμια αγορά έχουν επικρατήσει οι ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα που είναι πιο εξελιγμένες και έχουν συνήθως δύο ή τρία πτερύγια. Η ισχύς τους κυμαίνεται από λίγα KW έως μερικά MW. Οι ανεμογεννήτριες Νταριέ είναι απλούστερες αλλά μικρότερης ισχύος.
  Η συστηματική εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας συμβάλει στον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος, αφού έχει υπολογισθεί ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού από μια μόνο ανεμογεννήτρια ισχύος 550 KW σε ένα χρόνο , υποκαθιστά την ενέργεια που παράγεται από την καύση 2.700 βαρελιών πετρελαίου, δηλαδή αποτροπή της εκπομπής 735 περίπου τόνων CO2 ετησίως καθώς και 2 τόνων άλλων ρύπων.
  Τα ενδεχόμενα προβλήματα από την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας είναι ο θόρυβος από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών και οι σπάνιες ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες. Τα προβλήματα αυτά βέβαια επιλύονται όμως με την ανάπτυξη της τεχνολογίας.
  Η αιολική ενέργεια είναι ανεξάντλητη, δηλαδή ανανεώσιμη, αλλά και καθαρή, “φιλική” προς το περιβάλλον (αφού η μετατροπή της σε ηλεκτρική δεν το επιβαρύνει).
  Η λειτουργία της ανεμογεννήτριας : Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγια της ανεμογεννήτριας, τα οποία περιστρέφουν έναν άξονα. Ο άξονας περνάει σε ένα κιβώτιο μετάδοσης της κίνησης όπου αυξάνεται η ταχύτητα περιστροφής. Το κιβώτιο συνδέεται με έναν άξονα μεγάλης ταχύτητας περιστροφής ο οποίος κινεί μια γεννήτρια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Aν η ένταση του ανέμου ενισχυθεί πάρα πολύ, η διάταξη (τουρμπίνα) έχει ένα φρένο που περιορίζει την υπερβολική αύξηση περιστροφής των πτερυγίων για να περιοριστεί η φθορά της και να αποφευχθεί η καταστροφή της. Η ταχύτητα του ανέμου πρέπει να είναι περισσότερο από 4m/s (3 μποφόρ) για να μπορέσει μια κοινή τουρμπίνα να παράγει ηλεκτρισμό. Η ισχύ που αποδίδει, μια ανεμογεννήτρια είναι συνάρτηση του κύβου της ταχύτητας του ανέμου, της πυκνότητας του ανέμου και των τεχνικών χαρακτηριστικών της γι’ αυτό τοποθετούνται πάντα στην κορυφή υψηλών πύργων στήριξης αφού η ταχύτητα του ανέμου αυξάνει με το ύψος. Παρ’ όλα αυτά θεωρητικοί υπολογισμοί δείχνουν ότι για την παραγωγή ωφέλιμου έργου μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο το 53,9% της συνολικής ενέργειας του ανέμου.
  Η ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα ανταποκρίνεται στις μεταβολές της ταχύτητας του ανέμου με αυτόματη αλλαγή της κλίσης των πτερυγίων. Ο άξονας της παραλληλίζεται αυτόματα προς τη διεύθυνση του ανέμου έτσι ώστε ο άνεμος να προσβάλλει κάθετα την επιφάνεια που διαγράφουν τα πτερύγια. Μ’ αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται τελικά η βέλτιστη παραγωγή ενέργειας από το άνεμο με συντελεστή από 46% έως 48% και εξασφαλίζονται ικανοποιητικά όρια στα χαρακτηριστικά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
  Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είναι χρονικά ασυνεχής με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται σημαντικές ταλαντώσεις ισχύος. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχαν διαπιστωθεί τα πολυάριθμα τεχνικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, δηλαδή συγκροτημάτων πολλών ανεμογεννητριών τοποθετημένων σε μια τοποθεσία. Σε αντίθεση με τις μεμονωμένες ανεμογεννήτριες, το σύνολο της ισχύος ενός αιολικού πάρκου δεν παρουσιάζει μεγάλες ταλαντώσεις λόγω της ασυνεχούς πνοής του ανέμου. Από την άλλη μεριά, η εγκατάσταση αιολικού πάρκου απαιτεί μικρή σχετικά επιφάνεια σε σχέση με τις εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης άλλων μορφών ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα δεν παρεμποδίζεται η εκμετάλλευση της γης. Το πρώτο αιολικό πάρκο της Ευρώπης εγκαταστάθηκε το 1982 στην νήσο Κύθνο. Με ισχύ 100 KW (5 ανεμογεννήτριες των 20 KW, οριζόντιου άξονα με δύο πτερύγια) καλύπτει το 25% των ενεργειακών αναγκών του νησιού.
  ~ Λιάκος Νικόλαος – μαθητής της Β' τάξης Λυκείου του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

12 April 2008

► 2ème Exposition Internationale EnergyReS '08 - 2nd International Exhibition EnergyReS '08 - 2η Διεθνής Έκθεση EnergyReS '08

 • - Une équipe d'étudiants avec deux professeurs a visité la 2ème exposition internationale EnergyReS '08.
  EnergyReS est l’unique et la plus spécialisée exposition sur l’économie de l’énergie et des sources Renouvelables d’Energie dans le sud-est de l’Europe. EnergyReS s’étend également aux technologies contemporaines de gestion des déchets pour leur conversion et recyclage complétant le champ des technologies viables et la protection de l’environnement.
 • - A team of students with two teachers visited the 2nd International Exhibition EnergyReS ' 08.
  EnergyReS has been the first and most specialised exhibition with focus on Energy Saving technologies/services and Renewable Energy Sources (RES) in South-Eastern Europe. EnergyReS also encompasses contemporary waste management technologies for recycling and waste-to-energy conversion which complement the field for sustainable technologies and environmental protection.
 • - Μια ομάδα μαθητών με δύο συνοδούς καθηγητές επισκέφτηκαν 2η Διεθνή Έκθεση EnergyReS '08.
  H EnergyReS ’08 αποτελεί την μοναδική και πλέον εξειδικευμένη έκθεση με αιχμή-επίκεντρο την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Επίσης η έκθεση επεκτείνεται θεματικά στον τομέα της ανακύκλωσης και της ενεργειακής αξιοποίησης απορριμμάτων συμπληρώνοντας το πεδίο των βιώσιμων τεχνολογιών για την παραγωγή ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.


02 April 2008

► L'effet photoélectrique - The photoelectric effect - Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο

 • - Le physicien français Alexandre-Edmond Becquerel (3/24/1820 - 5/11/1891) a observé l'effet photoélectrique en 1839, par l'intermédiaire d'une électrode dans une solution conductrice exposée à la lumière. En 1905, Albert Einstein a donné l'interprétation scientifique de l'effet photoélectrique (affaire de photon - prix Nobel de physique en 1921).
  Cet effet exploite les attributs des matériaux de semi-conducteur tels que le silicium Si qui est largement disponible. Un semi-conducteur est un matériel plein dont la conductivité électrique se fait entre celle d'un conducteur et un isolateur.
  Comme nous le savons, l'atome est la plus petite particule qui comporte un élément chimique. Un atome se composeLa structure tétraédrique de l’atome du Si. Les sphères rouges sont des électrons. La sphère jaune le noyau. de coquilles d'électron qui entourent un noyau dense. La coquille extérieure d'électron d'un atome dans son état non lié est connue comme coquille de valence, et les électrons dans cette coquille s'appellent les électrons de valence. Chaque atome tend à avoir 8 électrons dans sa coquille externe. L'atome de silicium dans sa coquille de valence contient 4 électrons qui forment un tétraèdre régulier, au centre est le noyau. Chaque atome de silicium, afin de compléter sa coquille de valence avec 8 électrons, collabore avec 4 autres atomes de silicium qui l'entourent, constituant des couples d'électron. Il prend ainsi la forme d une structure en cristal de silicium. Les électrons de valence d'un conducteur sont très agiles et en raison de cette agilité les attributs d'un matériel de conducteur existent. Au contraire, dans les isolateurs les électrons de valence sont puissamment reliés au noyau et en raison de cela les attributs du matériel de isolateur existent. Dans les semi-conducteurs, les électrons de valenceLe réseau cristallin du Si. sont reliés de manière relativement lâche au noyau, dont ils ont l'agilité; si l un des électrons du conducteur d une façon ou d'une autre obtient une énergie additionnelle de prises d'électron, il peut casser ses obligations avec le noyau et partir loin de ceci. L'endroit dont l'électron est parti est une région a déficit électronique et présente une charge positive égale a celle de l'électron et s'appelle le trou d'électron. L'énergie additionnelle que les électrons devraient prendre afin de partir de l'atome, peut être offerte par la chaleur ou l'éclairage. La lumière est constituée par les petites particules qui s'appellent les photons qui transportent l'énergie. Lorsqu’un électron passe à un autre atome, la position qu’il occupait devient trou électronique (sphère noire). Si l'électron A occupé le trou B, à la place A se formera un trou. Le trou B sera déplacé à la place A.Quand la lumière heurte un semi-conducteur, certains des photons heurtent les électrons de valence et leur transmettent a tous leur énergie. Si, donc, la lumière heurte un cristal de silicium, dans son intérieur nous "verrons" quelques électrons abandonner les atomes correspondants et s'attacher a d'autres atomes. Dans le cristal du silicium il y a des atomes avec 9 électrons dans la coquille extérieure, ils sont négativement chargés, et l'atome avec 7 électrons dans la coquille extérieure ou différemment, avec un trou d'électron dans la coquille extérieure, celui-ci est positivement chargé. D'autres électrons sont également libérés et ils sont attachés en atomes qui occupent l'endroit d'un trou d'électron. En raison de ce processus, un mouvement irrégulier des électrons et des trous d'électron est créé, qui cependant n'est pas équivalent au courant électrique. Le courant électrique est un mouvement dirigé et concret des électrons ou des trous d'électron. Le mouvement dirigé des électrons et des trous d'électron est réaliséSemi-conducteurs extrinsèques: Les sphères bleues sont des noyaux de Phosphore et les vertes du noyau de Bore. avec le semi-conducteur extrinsèque. Semi-conducteurs extrinsèques : Un semi-conducteur propre chimique ne peut pas fonctionner comme générateur photoélectrique, en raison du mouvement irrégulier des électrons et des trous d'électron dans la structure en cristal. Nous prenons un cristal de silicium et on l enduit de Phosphore (P) a droite et du Bore (B) sur son côté gauche. Les éléments de P et de B sont dans les électrons extérieurs de la coquille respectivement 5 et 3. Le pourcentage d'"enduit" s'élève en 1014 à 1017 atomes P ou B par cm3 de cristal de silicium. Avec "l enduis" en structure en cristal quelques atomes de silicium sont remplacés par des atomes de P et de B. Ainsi, quelques atomes de silicium ont dans des électrons de la coquille 9 de valence du côté qui "a été enduit" avec P et 7 électrons du côté que "a été enduit" avec B. En d'autres termes, du côté de P nous avons les électrons superflus en coquille de valence, alors que du côté de B nous avons des déficits électroniques dans la coquille de valence, ou trous d'électron. Cependant le cristal est neutre électriquement. Si la lumière heurte le cristal "enduit", du côté de P les électrons et étant libérés (et superflus), avec des sauts seront déplacés du côté de B, afin d'occuper les vides électroniques, ou les trous d'électron. De cette façon, nous réalisons l'accumulation de B des électrons, en d'autres termes des charges négatives et dans la région de l'accumulation de P des trous d'électron, ou de charge positive. Ainsi, entre les deux surfaces, la tendance électrique en cristal "enduite" sera créée. Le cristal "enduit" du silicium fonctionne comme source électrique avec le poteau positif du côté de P et le poteau négatif du côté de B. Connectant une lampe aux deux poteaux du cristal "enduit" du silicium, cette action sera accompagnée du mouvement des électrons, en d'autres termes du courant électrique.
  ~ Μitropoulos Αntonis – élève de 1eres, Lycée Léonin de Nea Smyrni.
 • - The photoelectric effect was observed in 1839 by the French physicist Alexandre-Edmond Becquerel (3/24/1820 – 5/11/1891), via an electrode in a conductive solution exposed to light. In 1905 the Albert Einstein (3/14/1879 - 5/18/1955) gave the scientific interpretation of photoelectric effect (affair of photon - Nobel Prize in physics of 1921).
  This effect exploits the attributes of semiconductor materials such as silicon Si which is widely available. A semiconductor is a solid material that has electrical conductivity in between that of a conductor and that of an insulator.
  As we know, the atom is the smallest particle that comprises a chemical element. An atom consists The tetrahedral structure of Si atom. Red balls are the electrons. Yellow ball is the nucleus.of electron shells that surround a dense nucleus. The outermost electron shell of an atom in its uncombined state is known as the valence shell, and the electrons in that shell are called valence electrons. Each atom tends to have 8 electrons in its outer shell. The atom of Si in its valence shell contains 4 electrons that are in the tops of one regular tetrahedron, in the centre of which is the nucleus. Each atom of Si, in order to supplement its valence shell with 8 electrons, collaborates with other 4 atoms of Si that surround it, contributing per couple from an electron. Thus takes shape the crystal structure of Si. The valence electrons of a conductor are very agile and because of this agility the attributes of a conductor material exist. On the contrary, in the insulators the valence electrons are very powerfully connected with the nucleus and because of that owed the attributes of the insulator material exist. In semiconductors the valence electrons are connected relatively relaxedly with the nucleus, without they have the agilityThe crystal structure of Si. of conductor’s electrons. If somehow, an electron takes additional energy, it can break its bonds with the nucleus and leave away from this. The place from which the electron left is a region with electronic deficit and presents positive charge equal with that of electron, it is called electron hole. The additional energy that electrons should take in order to leave from the atom, can be offered with heat or lighting. The light is constituted by small particles that are called photons and they transport energy. When light strikes a semiconductor, some of the photons collide with the valence electrons and transmit in them all of their energy.When an electron jumps in other atom, the place it had becomes an electron hole (black ball). If the electron A takes the place of the electron hole B, then position A will become electron hole. Electron hole B will be moved to position A. If, therefore, light strikes a crystal of Si, in its interior we shall “see” some electrons abandoning the corresponding atoms and attaching themselves in other atoms. In the crystal of Si there are atoms with 9 electrons in the outermost shell, that are negative charged, and atom with 7 electrons in outermost shell or differently, with an electron hole in outermost shell, that are positive charged. In meanwhile other electrons are also released and they are attached in atoms or occupy the place of an electron hole. As a result of this process an irregular movement of electrons and electron holes is created, which however is not equivalent to electric current. The electric current is a directed and concrete movement of electrons or electron holes. The directed movement of electrons and electron holes are achievedExtrinsic semiconductors. The blue balls are the P nucleus and the green ones are B nucleus. with the extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductors : A chemical clean semiconductor cannot function as a photoelectric generator, because of the irregular movement of electrons and electron holes in the crystal structure. We take a crystal of Si and “doping” it with Phosphor (P) from the right and with Boron (B) from its left side. The P and B elements have in outermost shell respectively 5 and 3 electrons. The percentage of "doping" amounts in 1014 to 1017 atoms P or B per cm3 of crystal of Si. With "doping" in crystal structure some atoms of Si are replaced by atoms of P and of B. Thus some atoms of Si have in valence shell 9 electrons from the side that "was doped" with P and 7 electrons from the side that "was doped" with B. In other words, from the side of P we have redundant electrons in valence shell, while from the side of B we have electronic deficits in valence shell, or electron holes.
 • However the crystal is electric neutral. If light strikes the "doped" crystal, from the side of P will be released electrons (being redundant), which, with jumps will be moved to the side of B, in order to occupy the electronic voids, or the electron holes. In this way we will realise in the region of B accumulation of electrons, in other words negative charges and in the region of P accumulation of electron holes, or positive charges. So between the two surfaces of "doped" crystal electric tendency will be created. The "doped" crystal of Si functions as electric source with the positive pole from the side of P and negative pole from the side of B.Connecting a lamp to the two poles of "doped" crystal of Si, it will be accompanied by movement

  Video from U.S. Department of Energy Photovoltaics Program

  of electrons, in other words from electric current.
  ~ Μitropoulos Αntonis – student of B' class of Lyceum of Lycée Léonin of Nea Smyrni
  .

 • - Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο παρατηρήθηκε το 1839 από τον Γάλλο Φυσικό Alexandre Edmond Becquerel, (24/3/1820 – 11/5/1891) ο οποίος ανακάλυψε ότι μπορεί να παραχθεί ηλεκτρικό ρεύμα όταν συγκεκριμέ- νες κατασκευές εκτεθούν στο φως. Το 1905 ο Albert Einstein (14/3/1879 - 18/5/1955) έδωσε την επιστημονική ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινόμενου (υπόθεση του φωτονίου – βραβείο Nobel φυσικής το 1921).
  Το φαινόμενο αυτό εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες των ημιαγώγιμων υλικών όπως είναι το πυρίτιο Si το οποίο βρίσκεται σε αφθονία στη φύση. Ημιαγωγοί ονομάζονται τα σώματα εκείνα που σε κατάλληλες συνθήκες μπορούν να λειτουργήσουν είτε ως αγωγοί είτε ως μονωτές.
  Όπως γνωρίζουμε, η ύλη αποτελείται από άτομα. Κάθε άτομο, με τη σειρά του, αποτελεΗ τετραεδρική δομή του ατόμου του Si. Οι κόκκινες σφαίρες είναι ηλεκτρόνια και η κίτρινη ο πυρήναςίται από τον πυρήνα και από τα ηλεκτρόνια που περιστρέφονται γύρω απ’ αυτόν, τοποθετημένα πάνω σε στοιβάδες. Από τα ηλεκτρόνια τα πιο απομακρυσμένα από τον πυρήνα, αυτά της εξωτερικής στοιβάδας, λέγονται ηλεκτρόνια σθένους και η αντίστοιχη στοιβάδα, στοιβάδα σθένους. Κάθε άτομο επιδιώκει να συμπληρώσει την εξωτερική του στοιβάδα με 8 ηλεκτρόνια. Το άτομο του Si στην στοιβάδα σθένους περιέχει 4 ηλεκτρόνια, που βρίσκονται στις κορυφές ενός κανονικού τετράεδρου, στο κέντρο του οποίου βρίσκεται ο πυρήνας. Για να συμπληρώσει τη στοιβάδα σθένους του με 8 ηλεκτρόνια, κάθε άτομο Si συνεργάζεται με άλλα 4 άτομα, που το περιβάλλουν στο χώρο και συνεισφέρουν ανά δύο από ένα ηλεκτρόνιο. Έτσι σχηματίζεται το κρυσταλλικό πλέγμα του Si. Στους αγωγούς του ηλεκτρισμού τα ηλεκτρόνια σθένους είναι πολύ ευκίνητα και σ΄ αυτήν την ευκινησία οφείλονται οι αγώγιμες ιδιότητες του υλικού. Αντίθετα στους μονωτές τα ηλεκτρόνια σθένους είναι πολύ ισχυρά συνδεμένα με τον πυρήνα και εδώ οφείλονται οι μονωτικές τους ιδιότητες. Στους ημιαγωγούς τα ηλεκτρόνια σθένους συνδέονται σχετικά χαλαράΤο κρυσταλλικό πλέγμα του Si με τον πυρήνα, χωρίς να έχουν την ευκινησία των ηλεκτρονίων των αγωγών. Αν όμως, ένα ηλεκτρόνιο πάρει με κάποιον τρόπο πρόσθετη ενέργειας, τότε μπορεί να σπάσει τους δεσμούς του με τον πυρήνα και να φύγει απ΄ αυτόν. Η θέση από την οποία φεύγει το ηλεκτρόνιο είναι περιοχή με ηλεκτρονικό έλλειμμα, παρουσιάζει θετικό φορτίο ίσο με αυτό του ηλεκτρονίου και ονομάζεται οπή. Την πρόσθετη ενέργεια που πρέπει να πάρουν τα ηλεκτρόνια, για να φύγουν από το άτομο, μπορούμε να την προσφέρουμε με θερμότητα ή με φωτισμό. Το φως αποτελείται από μικρά σωματίδια, που λέγονται φωτόνια και τα οποία μεταφέρουν ενέργεια. Φωτίζοντας τον ημιαγωγό, κάποια από τα φωτόνιαΌταν ένα ηλεκτρόνιο μεταπηδά σε άλλο άτομο, η θέση που είχε γίνεται οπή (μαύρη σφαίρα). Αν το ηλεκτρόνιο Α καταλάβει την οπή Β,στη θέση Α θα σχηματιστεί οπή. Η οπή Β θα μετακινηθεί στη θέση Α. συγκρούονται με τα ηλεκτρόνια σθένους και μεταβιβάζουν σ΄ αυτά όλη τους την ενέργεια. Αν, λοιπόν, φωτίσουμε έναν κρύσταλλο Si, στο εσωτερικό του θα “δούμε” κάποια ηλεκτρόνια να εγκαταλείπουν τα αντίστοιχα άτομα και να προσκολλώνται σε άλλα. Στον κρύσταλλο θα υπάρχουν άτομα με 9 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα, που θα είναι αρνητικά φορτισμένα, και άτομα με 7 ηλεκτρόνια στην εξωτερική στοιβάδα ή αλλιώς, με μια οπή στην εξωτερική στοιβάδα, που θα είναι θετικά φορτισμένα. Στο μεταξύ ελευθερώνονται κι άλλα ηλεκτρόνια που προσκολλώνται σε άτομα ή καταλαμβάνουν τη θέση μιας οπής που χάνεται. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι μια άτακτη μετακίνηση ηλεκτρονίων και οπών, η οποία όμως δεν ισοδυναμεί με ηλεκτρικό ρεύμα. Το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η κατευθυνόμενη και προς συγκεκριμένη φορά μετακίνηση ηλεκτρονίων ή οπών. Την κατευθυνόμενη κίνηση των ηλεκτρονίων και των οπών την πετυχαίνουμε με τους Ημιαγωγός πρόσμιξης. Οι μπλε σφαίρες είναι πυρήνες φωσφόρου και οι πράσινες πυρήνες βόριου.ημιαγωγούς πρόσμιξης. Ημιαγωγοί Πρόσμιξης : Ένας χημικά καθαρός ημιαγωγός δεν μπορεί να λειτουργήσει ως φωτοηλεκτρική γεννήτρια, εξαιτίας της άτακτης κίνησης των ηλεκτρονίων και των οπών στο κρυσταλλικό πλέγμα. Ας πάρουμε έναν κρύσταλλο Si και ας τον "νοθεύσουμε" με Φωσφόρο (Ρ) από τη δεξιά και με Βόριο (Β) από την αριστερή πλευρά του. Ο P και το B έχουν στην εξωτερική στοιβάδα αντίστοιχα 5 και 3 ηλεκτρόνια. Το ποσοστό της "νοθείας" ανέρχεται σε 1014 ως 1017 άτομα Ρ ή Β ανά cm3 κρυστάλλου Si. Με την πρόσμιξη στο κρυσταλλικό πλέγμα κάποια άτομα Si αντικαθίστανται από άτομα P και Β. Έτσι κάποια άτομα Si έχουν στη στοιβάδα σθένους 9 ηλεκτρόνια από την πλευρά που "νοθεύσαμε" με Ρ και 7 ηλεκτρόνια από την πλευρά που "νοθεύσαμε" με Β. Με άλλα λόγια, από την πλευρά του Ρ έχουμε πλεονάζοντα ηλεκτρόνια στις στοιβάδες σθένους, ενώ από την πλευρά του Β έχουμε ηλεκτρονικά ελλείμματα στις στοιβάδες σθένους, δηλαδή οπές. Όλος ο κρύσταλλος, όμως είναι ηλεκτρικά ουδέτερος. Αν φωτίσουμε το "νοθευμένο" κρύσταλλο, από την πλευρά του Ρ θα ελευθερωθούν ηλεκτρόνια (πλεονάζοντα), τα οποία, με άλματα θα κινηθούν προς την πλευρά του Β, για να καταλάβουν τα ηλεκτρονικά κενά, δηλ. τις οπές. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσουμε στην περιοχή του Β συσσώρευση ηλεκτρονίων, δηλ. αρνητικών φορτίων και στην περιοχή του Ρ συσσώρευση οπών, δηλ. θετικών φορτίων. Έτσι πια μεταξύ των δύο "νοθευμένων" επιφανειών θα εκδηλωθεί ηλεκτρική τάση. Ο "νοθευμένος" κρύσταλλος του Si λειτουργεί ως ηλεκτρική πηγή με το θετικό πόλο από την πλευρά του Ρ και αρνητικό από την πλευρά του Β. Η σύνδεση των ακροδεκτών μιας λάμπας με τις δύο "νοθευμένες" περιοχές του κρυσταλλικού Si, θα συνοδεύεται από μετακίνηση ηλεκτρονίων, δηλ. από ηλεκτρικό ρεύμα.
  ~ Μητρόπουλος Αντώνης – μαθητής της Β' τάξης Λυκείου του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης
  .

28 March 2008

► Systèmes photovoltaïques en général - Photovoltaics generally - Φωτοβολταϊκά γενικά

 • - La pollution et la revalorisation progressive de l'environnement émanent de l'activité humaine et principalement de la croissance industrielle. Tandis que par le passé, l'énergie naturelle du vent et de l'eau était satisfaisant pour les besoins énergétiques de l'humain, maintenant nous avons besoin d'autres sources d'énergie comme le charbon et le pétrole qui surchargent le sol et l'atmosphère avec leurs produits de combustion. Il est entre nos mains de développer les moyens propres à la solution du problème, en utilisant chaque forme exploitable d'énergie douce (vent, hydrodynamique, solaire) selon la façon dont nous voulons l'employer et n’importe où. Une forme d’exploitation d'énergie solaire est l'utilisation des systèmes photovoltaïques. Les systèmes photovoltaïques Yearly solar electricity generated by 1kWp photovoltaic system with modules mounted at optimum angle - European Commission JRC 2001-07constituent une des applications des sources d'énergie renouvelable (recherche) avec un énorme intérêt pour la Grèce en raison du grand indicateur de lumière du soleil durant tout le jour. Le système photovoltaïque produit l'électricité à partir du rayonnement solaire exploitant le phénomène photoélectrique. L'Union Européenne a placé en tant qu’objectif prioritaire pour 2020 une consommation d'énergie de 20% émanant de la recherche. Les avantages des systèmes photovoltaïques sont nombreux. C'est une technologie favorable à l'environnement avec des besoins d'entretien presque nuls, une grande durée de vie, des possibilités de prolongation pour parer aux futurs besoins, une grande flexibilité dans leurs applications puisqu’ils fonctionnent de manière autonome comme les systèmes hybrides, d'ailleurs l'énergie solaire est un "carburant" décentralisé puisque "vendue partout" sans coût. Le seul inconvénient que nous pourrions attribuer aux systèmes photovoltaïques est leur coût. Néanmoins, le monde a commencé à se tourner de plus en plus vers des sources d'énergie renouvelable et particulièrement les systèmes photovoltaïques, pour la couverture ou l'accomplissement de ses propres besoins énergétiques.
  ~ Kontomihalou Artemis, Koloventzou Elina - élèves de 1eres, Lycée Léonin de Nea Smyrni
 • - The gradual pollution and environment revalorisation emanate from human activity and mainly from the industrial growth. While in the past, the natural energy of wind and water was enough for human’s energy needs, now we need other energy sources like coal and oil that overload the soil and atmosphere with their combustion products. It's in our hands to develop the means we have at our disposal for the problem's solution, using every exploitable form of soft energy (wind, hydrodynamic, solar) depending on where and how we want to use it. A way of solar energy exploitation is the use of photovoltaic (PV) Photovoltaic Solar Electricity Potential in European Countries - European Commission JRC 2006systems. The photovoltaic systems constitute one of the applications of Renewable Energy Sources (RES) with enormous interest in Greece because of its high indicator of sunlight during daytime. The photovoltaic system produces electricity from the solar radiation exploiting the photoelectric phenomenon. The objective of the European Union for 2020 is the 20% of energy consumption to emanate from RES. The advantages of photovoltaic systems are many. It’s an environment friendly technology with almost no maintenance requirements and long duration of life, photovoltaic systems have extension possibilities to cover future needs, they have a lot of flexibility in their applications since they can function as standalone as well as hybridised systems, moreover the solar energy is a decentralized "fuel" which is widely available without any cost. The only disadvantage that we could ascribe to the photovoltaic systems is their cost. Nevertheless the world has begun to turn itself more and more to Renewable Energy Sources specifically to the photovoltaic systems, for the cover or completion of own its energy needs.
  ~ Kontomihalou Artemis, Koloventzou Elina - students of B' class of Lyceum of Lycée Léonin of Nea Smyrni
 • - Η βαθμιαία ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος προέρχεται από τη δραστηριό- τητα του ανθρώπου και κυρίως από τη βιομηχανική ανάπτυξη της εποχής μας. Ενώ παλαιότερα η φυσική ενέργεια του ανέμου και του νερού ήταν αρκετή για τις ενεργειακές ανάγκες του ανθρώπου τώρα χρειάζονται άλλες ενεργειακές πηγές όπως το κάρβουνο και το πετρέλαιο τα οποία επιβαρύνουν το έδαφος και την ατμόσφαιρα με τα προϊόντα της καύσης τους. Είναι στο χέρι όλων μας να αξιοποιήσουμε τα μέσα που μας διατίθενται για τη λύση του προβλήματος, χρησιμοποιώντας κάθε εκμεταλλεύσιμη ήπιας μορφής ενέργεια (αιολική, υδροδυναμική, ηλιακή)
  • ανάλογα με το που και το πώς θέλουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Ένας τρόπος αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας είναι η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα λόγω του μεγάλου δείκτη ηλιοφάνειας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ακτινοβολία αξιοποιώντας το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο της για το 2020, το 20% της κατανάλωσης ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ. Τα πλεονεκτήματα των

  φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι αρκετά. Πρόκειται για τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον με σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης και μεγάλη διάρκεια ζωής, έχουν δυνατότητα επέκτασης ώστε να ανταποκριθούν σε μελλοντικές ανάγκες, υπάρχει μεγάλη ευελιξία στις εφαρμογές τους αφού λειτουργούν τόσο ως αυτόνομα όσο και ως υβριδικά συστήματα, επιπλέον η ηλιακή ενέργεια είναι αποκεντρωτικό «καύσιμο» αφού διατίθεται παντού και δεν κοστίζει τίποτα. Το μόνο μειονέκτημα που θα μπορούσε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι το κόστος τους. Παρόλα αυτά ο κόσμος έχει αρχίσει να στρέφεται όλο και πιο πολύ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα στα φωτοβολταϊκά συστήματα, για την κάλυψη ή συμπλήρωση των ενεργειακών του αναγκών.
  ~ Κοντομίχαλου Άρτεμις, Κολοβέντζου Ελίνα - μαθήτριες της Β' τάξης Λυκείου του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης

   20 March 2008

   ► Le rôle de l'école - The role of school - Ο ρόλος του σχολείου

   • - Le rôle du Lycée Léonin de Nea Smyrni dans le projet energ@tic est de réaliser dans les meilleures conditions les objectifs définis par le projet. Son rôle étant de développer pour et à travers les élèves des notions essentielles dans le domaine scientifique et susceptibles de trouver une application concrète et immédiate dans la vie courante. C’est un défi majeur à valeur pédagogique et humaine qui ne peut que motiver les participants. Le Lycée Léonin aura donc un rôle de transmetteur de la connaissance et de l’expérimentation scientifique qu’elle partagera avec tous ses partenaires.
    Activités envisagées : Visites sur des zones problématiques, recherche de solutions, compréhension des phénomènes physiques (niveau micro et macro), mise en place de cellules photovoltaïques sur le toit de l’école, possibilité pour les élèves de s’exprimer sur le site de l’école et de créer leur propre blog, calcul de la consommation d’énergie dans trois classes par l’installation d’appareils de mesures spécifiques avec ou sans cellules photovoltaïques, étude des marées sources d’énergie… . Le Lycée Léonin travaillera en collaboration avec «The National Technical University of Athens» qui interviendra à titre de consultant.
   • - The role of Lycée Léonin of Nea Smyrni in the energ@tic project is to fullfil under the best conditions the objectives defined by the project. Its role is to develop with the students the basic scientific concepts in order to find out a direct application in the daily life. It is a major challenge of educational and human value which can motivate the participants. Lycée Léonin will have thus a role of transmitter of knowledge and scientific experimentation that will be shared with all his collaborators.
    Activities considered : Visits to problematic zones, search for solutions, understanding of the natural phenomena (micro and macro level), installation of photovoltaic cells on the roof of the school, possibility for the pupils of expressing themselves on the site of the school and of creating their blog, calculation of the consumption of energy with the installation of specific measuring instruments in three classrooms with or without photovoltaic cells, study of tides as source of energy etc. The Lycée Léonin will work in collaboration with "The National Technical University of Athens" that will have the role of technical advisor.
   • - Ο ρόλος του Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης στο πρόγραμμα energ@tic είναι να πραγματοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο τους στόχους που καθορίζονται από το πρόγραμμα. Ρόλος του είναι να αναπτύξει μαζί με τους μαθητές βασικές έννοιες του επιστημονικού τομέα του προγράμματος, με σκοπό να βρεθεί μια συγκεκριμένη και άμεση εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Είναι μια σημαντική διαδικασία με παιδαγωγική και ανθρώπινη αξία, που δίνει κίνητρα στους συμμετέχοντες. Το Λεόντειο Λύκειο θα έχει έτσι ένα ρόλο αναμεταδότη γνώσης και επιστημονικού πειραματισμού που θα μοιραστεί με όλους τους συνεργάτες του.
    Προβλεπόμενες δραστηριότητες : Επισκέψεις σε προβληματικές περιοχές, αναζήτηση λύσεων, κατανόηση των φυσικών φαινομένων (σε επίπεδο micro και macro), τοποθέτηση φωτοβολταϊκών κυττάρων στη στέγη του σχολείου, δυνατότητα για τους μαθητές να εκφραστούν στο blog του σχολείου, υπολογισμός της κατανάλωσης ενέργειας σε τρεις αίθουσες του σχολείου με την εγκατάσταση συγκεκριμένων συσκευών μέτρησης με ή χωρίς φωτοβολταϊκά κύτταρα, μελέτη των παλιρροιών ως πηγή ενέργειας κλπ. Τέλος το Λεόντειο Λύκειο θα συνεργαστεί με το "Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο" το οποίο θα έχει το ρόλο του τεχνικού συμβούλου.